Vor tro

På denne side finder du information om den Nyapostolske tro.

Du kan finde mere om vor tro i vores katekismus.

Du er derudover altid hjertelig velkommen til at besøge vore Gudstjenester.

Hvem er vi og hvad tror vi på?

Nyapostolske kristne tror på:

 • Bibelen som grundlag for vor tro.
 • Den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden.
 • Sakramenterne. Den Nyapostolske Kirke har 3 sakramenter:
  • Den hellige Vanddåb
  • Den hellige Besegling
  • Den hellige Nadver
 • Jesus Kristus og på Hans offerdød, hvorigennem han ryddede vejen for syndere, så de kunne frelses fra den åndelige død og nå det evige liv.
 • Jesu genopstandelse, hvorigennem Jesus viste sig som verdens Frelser.
 • At Jesus Kristus gennem den hellige ånd, er til stede også i dag og er med os alle dage indtil verdens ende.
 • At Jesus kommer igen på Herrens dag når tiden er inde, som han selv har lovet os. Herrens genkomst er ikke dommedagen, men den dag hvor Han vil komme og tage de af de levende og døde til sig, som har taget imod Helligånden og som har ladet sig forberede til denne begivenhed.
 • At Kristi genkomst er nært forestående, men at kun Gud ved hvornår.
 • At ved Kristi genkomst bliver vi, med Guds nåde, taget med og må opleve ”Lammets bryllup”, hvor brudemenigheden bliver forenet med Gud, hvorefter ”Den store trængsel” begynder på jorden. Efter lammets bryllup kommer Jesus Kristus med brudemenigheden tilbage til jorden og afslutter ”Den store trængsel”, ved at binde satan. Herefter begynder det tusindårige fredsrige.
 • Kirken som formidler af Guds ord og en vej til frelse.
 • At der er sendt apostle, som Jesu Kristi udsendte, også i dag, som på Jesu tid og at apostlene kan udføre den hellige besegling. Enhver der har ønsket, tror på den treenige Gud og apostlene og som har modtaget den hellige vanddåb, kan modtage den hellige besegling. Ved beseglingen bliver mennesket varigt fyldt af Den hellige Ånd, Gud lader det have del i sit væsen, det får del i Guds kraft, Guds liv og Guds væsen. Når man er beseglet og giver den hellige Ånd rum for udfoldelse, kan Guddommelige dyder udfolde sig.
 • Livet efter døden og at man også i de hensovedes rige, kan modtage frelse.
 • At Gud elsker alle mennesker og helst så at alle blev frelst, men at mennesket har sin egen fri vilje.
 • Fællesskabet.
 • Næstekærlighed og det dobbelte kærlighedsbud som det største af alle bud. Det betyder også at vi ikke ønsker at dømme andre og respekterer andre menneskers religionsudførelse. Vi ved heller ikke om der kan eksistere andre veje til Guds frelse, men tror på at den Nyapostolske vej er den rigtige vej for os.

SE I ØVRIGT VORES KATEKISMUS FOR UDDYBNING (findes længere nede på siden).

Den Nyapostolske Trosbekendelse

Jeg tror på Gud, Faderen, den almægtige, himlens og jordens skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, der er undfanget gennem Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død, begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dagen opstanden fra de døde, faret ind i Himlen; han sidder ved Gud, den almægtige Faders, højre, derfra vil han komme igen.

Jeg tror på Helligånden, den ene, hellige, almindelige og apostolske kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, de dødes opstandelse og det evige liv. 

Jeg tror, at den Herre Jesus regerer sin kirke og dertil har sendt sine apostle og endnu sender dem indtil hans genkomst med befalingen om at lære, at tilgive synder i hans navn og at døbe med vand og med Helligånden.

Jeg tror, at de af Gud til et embede udvalgte, kun bliver indsat af apostle, og at der fra apostelembedet udgår fuldmagt, velsignelse og helligelse til deres tjeneste.

Jeg tror, at Den hellige Dåb med vand er det første skridt til menneskets fornyelse i Helligånden og at den døbte, derved bliver optaget i fællesskabet hos dem, som tror på Jesus Kristus og som bekender sig til ham som deres Herre.

Jeg tror, at Den hellige Nadver er indstiftet af Herren selv til ihukommelse af det én gang bragte, fuldgyldige offer og af Kristi bitre lidelser og død. Den værdige nydelse af Den hellige Nadver sikrer os livsfællesskabet med Kristus Jesus, vor Herre. Den fejres med usyrnet brød og vin; begge dele skal udsondres og uddeles af en embedsbærer, som har fået fuldmagt af apostlen. Jeg tror, at de, der er døbt med vand, skal modtage Helligåndens gave af en apostel, for at opnå gudsbarnekår og forudsætningerne til førstefødselsretten.

Jeg tror, at den Herre Jesus vil komme igen lige så sikkert, som han er faret til Himlen, og tager de førstefødte fra de døde og levende, der håbede på hans komme og blev tilberedt dertil, til sig; at han efter brylluppet i Himlen sammen med disse kommer tilbage til jorden, opretter sit Fredsrige og at de regerer med ham som kongeligt præsteskab. Efter Fredsrigets afslutning vil han holde Dommedag. Så vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord og bo hos sit folk.

Jeg tror, at jeg er forpligtet til lydighed over for den verdslige øvrighed, såfremt guddommelige love ikke står hindrende i vejen herfor.

Den Nyapostolske Kirkes vision og mission

Vision

Vi vil gerne være en Kirke, hvor mennesker føler sig godt tilpas og - opfyldt af Helligånden og kærligheden til Gud - indretter vi vores liv efter Jesu Kristi Evangelium og således forbereder vi os på Hans genkomst og det Evige Liv. 

Mission

At fortælle alle mennesker om Jesu Kristi Evagelium og døbe med vand og Helligånd.

At udføre sjælepleje og pleje et hjerteligt fællesskab, hvor alle kan opleve Guds kærlighed og glæden over at kunne tjene Ham og andre.

Katekismus

Klik på billedet, for at læse spørgsmål og svar om vores tro

(vores katekismus)